Dětská práva

Znáš svá práva?
Každý má svou lidskou důstojnost a svá práva. Všichni lidé jsou si totiž rovni. A je jedno, jestli jsou už dospělí nebo ještě děti. Bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, jakým hovoří, nebo jaké názory mají. Nebo do jaké rodiny se narodili. Děti potřebují zvláštní ochranu svých práv, protože nemají takové možnosti jako dospělí, proto vznikla Úmluva o právech dítěte.

Úmluva o právech dítěte je mezinárodně uznávaný dokument, který vznikl v roce 1989 v New Yorku na ochranu dětských práv. Stále je ještě hodně zemí světa, kde malé děti musí těžce pracovat a na jejich práva nikdo nedbá. Česká republika se ale Úmluvou o právech dítěte řídí (od roku 1990). Pokusíme se Ti přiblížit to hlavní, o čem se v Úmluvě mluví a co se Tě týká.

• Tvým základním právem je právo na život. Z toho vyplývá, že Tvůj život je třeba chránit.

• Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.  To pro rodiče znamená povinnost o Tebe pečovat.

• Platí, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a za Tvůj vývoj. Rodiče o Tebe musí pečovat tak, aby to bylo k Tvému prospěchu a ve Tvém zájmu.

Máš právo nebýt oddělen/a od svých rodičů proti své vůli. Pouze v případě, kdy by soud rozhodl o tom, že je to pro Tebe lepší a je to ve Tvém zájmu. Třeba tehdy, kdy bys doma zažíval/a zneužívání nebo zanedbávání nebo kdyby se rodiče rozvedli a soud by musel rozhodnout, u kterého z nich budeš dál žít. Také máš právo se takového soudního řízení účastnit a říct svůj názor.

• Pokud žiješ jen s jedním ze svých rodičů, máš právo udržovat pravidelný kontakt s oběma rodiči, tedy i s tím, se kterým nežiješ, třeba po rozvodu rodičů. I kdyby žil třeba v jiném státě než Ty. Jen v případě, kdy by to bylo proti Tvému zájmu, například kdyby Ti rodič nějakým způsobem ubližoval, takový kontakt udržovat nemusíš.

• Máš právo na to, aby Tě nikdo neunesl do zahraničí a nebránil Ti v návratu domů.

• Od chvíle, kdy jsi schopen/a říct svůj názor, máš právo se vyjádřit ke všemu, co se Tě týká. Tvým názorům musí dospělí věnovat pozornost. Souvisí to s právem vyjádřit se u soudních řízení (třeba během rozvodu rodičů).

• Máš právo na svobodu projevu. K tomu patří svoboda získávat různé informace a myslet si a říkat i psát, co chceš. Také umělecky se můžeš vyjádřit, jak potřebuješ. Neznamená to ale, že si můžeš dělat úplně, co chceš. Musíš zároveň respektovat práva ostatních a neohrozit je.

• Máš právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Rodiče mají právo a povinnost Tě během výchovy usměrňovat tak, aby to odpovídalo Tvým rozvíjejícím se schopnostem. Musí Ti tedy nabídnout takové podněty, aby ses mohl/a dobře vyvíjet a učit. Nemohou Tě ale nutit do víry, nebo bránit zajímat se o jiné náboženství, než sami uznávají.

• Máš právo se sdružovat a pokojně scházet s dalšími lidmi.

Nikdo nesmí zasahovat do Tvého soukromí, rodiny, domova. Prohlížet bez dovolení Tvou poštu nebo útočit na Tvou pověst a čest. Máš právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Máš právo na informace o tom, co je dobré pro Tvé zdraví a pro Tvůj rozvoj. Také právo na informace o tom, co může zdraví a vývoj poškodit.

• Máš právo na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, před zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním. Nikdo nemá právo Ti takovým způsobem ubližovat.

• Pokud z nějakého důvodu nemůžeš žít se svými rodiči, máš právo na ochranu a pomoc od státu a právo na náhradní péči. Rozhodně nezůstaneš sám/sama. Máš právo na to, abys v novém domově hovořil/a stejným jazykem, jako jsi byl/a zvyklý/á, a byl zohledněn i Tvůj kulturní, náboženský původ. To znamená, že v případě, že jsi věřící, musí Ti být umožněno pokračovat ve své víře, například navštěvovat kostel a scházet se s ostatními věřícími. Taky se můžeš věnovat kulturním aktivitám, které jsi dělal/a do té doby.

• V případě, že by ses ocitl/a bez rodičů a jednalo by se o tom, že by si Tě osvojila jiná osoba, má stát povinnost dohlížet nad tím, aby osvojení proběhlo ve Tvém zájmu a byla zachována Tvoje základní práva.

• Úmluva se zasazuje i o práva uprchlíků. Snaží se o to, aby dětští uprchlíci získali v nové zemi pomoc a ochranu co nejdříve a aby se nepřerušil jejich kontakt s vlastní rodinou. Pokud rodiče nebo další rodinné příslušníky nelze najít, pak dítě získá ochranu a pomoc od státu stejně jako ostatní děti, které přijdou o rodiče.

• Děti s tělesným či duševním postižením mají úplně stejná práva jako ostatní děti. Protože mají kvůli svému postižení znevýhodnění před zdravými dětmi, mají ještě právo na zvláštní pomoc a podporu, aby mohly vést stejně důstojný a aktivní život jako zdravé děti. Může to znamenat finanční příspěvky na pomůcky, které dítě potřebuje, nebo třeba pomoc asistenta při vzdělávání.

• Máš právo na získání a udržení dobrého zdravotního stavu, na léčbu a rehabilitaci, pokud by to bylo potřeba. To znamená, že Ti musí být poskytnuta první pomoc, máš právo na dostatečnou výživu a pitnou vodu. Zní to jako samozřejmost, ale mnoho dětí na světě takové štěstí nemá. V naší zemi má právo už těhotná žena na to, aby její nenarozené dítě bylo ochráněné a byla jí i jemu poskytnuta nezbytná lékařská péče v těhotenství i během porodu a po něm.

• Máš právo na životní úroveň, která Ti zajistí dobrý vývoj. Tak, aby ses mohl/a rozvíjet po všech stránkách bez omezení. Rodiče nesou zodpovědnost za to, aby Ti takový vývoj dopřáli.

• Máš právo na vzdělání. To znamená, že základní školu můžeš absolvovat zadarmo a je pro Tebe povinná, což možná nečteš úplně rád/a :). Střední škola nebo odborné učiliště by mělo být pro Tebe dostupné. Také se můžeš bezplatně poradit v pedagogicko-psychologických poradnách, v případě potíží se vzděláváním nebo třeba při výběru školy. Existují bohužel země, kde děti přístup ke vzdělání nemají vůbec.

• Máš právo na odpočinek a volný čas. Máš právo si hrát a odpočívat tak, jak to odpovídá Tvému věku. Také máš právo se svobodně věnovat kultuře a umělecké činnosti.

• Máš právo nevykonávat nebezpečnou práci, nebo takovou, která by pro Tebe byla příliš náročná. Pracovník mladší 18 let má v naší zemi zaručeny mírnější podmínky než dospělí. Týká se to třeba pracovní doby a přesčasů nebo práce v noci. To platí, i když půjdeš třeba jen na letní brigádu. Pokud Tvůj zaměstnavatel nebude tyto podmínky dodržovat, hrozí mu pokuta.

• Máš právo na ochranu před drogami a návykovými látkami. Proto se ve škole pořádají debaty na toto téma, abys měl/a informace, co s Tebou a Tvým tělem může droga udělat, a věděl/a, jak se zachovat, pokud by Ti drogu někdo nutil nebo nabízel.

• Máš právo být chráněn/a před sexuálním vykořisťováním nebo zneužíváním. Nikdo Tě nesmí nutit k sexuální činnosti, k prostituci nebo nějakým sexuálním praktikám za účelem finančního obohacování, k focení nebo natáčení pornografických materiálů.

• Máš právo nebýt unesen/a nebo prodán/a.

• Nesmíš být mučen/a a nesmí s Tebou být krutě a nelidsky zacházeno. Nikdo Tě nesmí ponižovat.

• V případě, že je nějaký člověk mladší 18 let zatčen a obviněn z trestného činu, pak mu nesmí být uložen trest smrti ani odnětí svobody na doživotí. Je považován až do vynesení rozsudku za nevinného a má k dispozici právní pomoc i další podporu při soudním řízení. U soudu je s rodiči. Jen v případě, kdy to není v zájmu dítěte, tak přítomni nejsou. Vše je uzpůsobeno tak, aby nebyla ohrožena důstojnost dítěte.

• Děti mladší 15 let se nesmí účastnit válečných ozbrojených útoků a bojových akcí a nesmí být do války povolány. Přednostně se přijímají osoby starší než 18 let. Pokud země vstoupí do války, děti jsou chráněny.

Modelový příběh:

Už mě to fakt štve! ...máma mi zase četla deníček...smí to vůbec dělat?!

Uvedený příběh není přepisem reálně uskutečněného hovoru s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje některé z typických aspektů hovorů na uvedené téma. Zachováváme naprostou anonymitu svých klientů.

Trápí tě něco podobného?

Pokud tě cokoli trápí, neboj se svěřit, protože ne nadarmo se říká, že sdělená bolest je poloviční a sdělená radost pak dvojnásobná. Na Lince bezpečí jsme nepřetržitě ve dne v noci, kdykoliv tě nejen rádi vyslechneme, ale pokusíme se ti i pomoci.